Riaditeľstvo Materskej školy, Pivonková 9, 821 01 Bratislava-Ružinov so svojimi Elokovanými pracoviskami na Astrovej 5, Nevädzovej 12, Šalviovej 5 v Bratislave v zmysle ustanovenia § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že prihlasovanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy a elokovaných pracovísk bude prebiehať za nasledovných podmienok.

 

Spôsob:

žiadosť o prijatie bude potrebné vyplniť a poslať prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá bude na webovom sídle materskej školy www.mspivonkova.sk zverejnená

v termíne od 01.05.2024 – 10.05.2024

 • údaje v prihláške budú spracované materskou školu za účelom prijímacieho procesu
 • zároveň bude prebiehať osobné doručovanie žiadosti – zverejnený formulár žiadosti spolu s prílohami je zverejnený na webovom sídle materskej školy mspivonkova.sk
 • určenie spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov v zmysle VZN č. 11/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov: https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/3/30635/11_2024.pdf
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia:
 • doručenie žiadosti spolu s prílohami je možné priamo v materskej škole

Osobné doručovanie žiadostí bude v MŠ Pivonková v dňoch 02.05.2024 – 10.05.2024 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod.

             Žiadosť, odovzdaná v listinnej podobe v materskej škole (žiadosť na stiahnutie):

 • potrebné podpísať obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa (overovanie pravdivosti uvedených údajov bude prostredníctvom občianskeho preukazu zákonných zástupcov; rodného listu dieťaťa; v špecifických prípadoch aj potvrdenie o trvalom pobyte)
 • prílohou A žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
 • prílohou B je písomné vyhlásenie k podaniam, týkajúcim sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní
 • ďalšie prílohy, ktoré v súvislosti s prijatím dieťaťa materská škola vyžiada

Podmienky prednostného prijatia:

 • dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta 2024, a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • dieťa, pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024
 • deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti

Deti budú prijímané v závislosti od kapacity a personálneho zabezpečenia materskej školy, rozhodnutie o prijatí/neprijatí vydá materská škola najneskôr do 30. júna 2024. 

OZNÁMENIE PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY od školského roka 2024/2025