OZNÁMENIE

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č.21/2012 v znení VZN č.24/2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách.

K 1. júlu 2018 došlo k zvýšeniu životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. V nadväznosti na vyššie uvedené je potrebné pristúpiť ku zmene stanovenia výšky príspevku.

VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA KAŽDÉ DIEŤA OD 1.9.2019

24,00 eur

Príspevok sa vzťahuje podľa § 28 ods.6písm. a/ zákona č. 245/2008 Z.z. a § 3 ods.1 písm. a / VZN č.21/2012 na všetky deti okrem detí, ktoré majú jeden rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

V Bratislave 3.9.2019