OZNÁMENIE

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

v materskej škole na školský rok 2022/2023

 Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9, informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,. rodičov a verejnosť, že ž i a d o s t i o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie

 do Materskej školy, Pivonková 9 a EP Astrová 5, Nevädzová 12 a Šalviová 5,  k septembru 2022 sa budú prijímať 

od 2. mája do 6. mája 2022

elektronickou formou + v písomnej forme

( elektronická prihláška bude dostupná na webovej stránke školy od 02.05.do 06.05.2022) ( Žiadosť v papierovej forme si treba stiahnuť na www.mspivonkova.sk)

Vyplnenú, pediatrom potvrdenú žiadosť spolu s kópiou rodného listu treba priniesť do MŠ  Od 2. mája do 6. mája 2022 v čase od 15:00 do 17:00 hod.  

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ,  meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, telefónne a e-mailové kontakty na rodičov a adresu oboch  rodičov pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

 ŽIADOSŤ MUSÍ BYŤ PODPÍSANÁ OBIDVOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DETÍ!

K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú  školu, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  a kópia rodného listu dieťaťa.

Podľa § 28a školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 31. augusta 2022 5 rokov, do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie.

 Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka MŠ v súlade s § 5  ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2022.

 Podľa § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho  vzdelávania povinné (deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia 5 rokov veku a majú trvalý pobyt v MČ Bratislava – Ružinov  – spádové ulice), deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania  

Ostatné podmienky prijímania podľa kapacity MŠ:

  • deti, ktoré k 1.septembru 2022 dovŕšili 3 roky a spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje našu MŠ

V Bratislave, dňa 31.03.2022 Eva Kršáková  riaditeľka MŠ

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023