OZNÁMENIE

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2023/2024

 Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 Bratislava, informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a v súlade s Vyhláškou č. 541/2021 Z. z. o materskej škole , rodičov
a verejnosť, že ž i a d o s t i o prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k
septembru 2023 sa budú prijímať

od 2. mája do 5. mája 2023
elektronickou formou + v písomnej forme
( elektronická prihláška bude dostupná na webovej stránke školy od 02.05. od 8,00
do 05.05.2023 do 17,00 hod. )
( Žiadosť v papierovej forme si treba stiahnuť na www.mspivonkova.sk)
Vyplnenú, pediatrom potvrdenú žiadosť spolu s kópiou rodného listu treba priniesť do MŠ

Od 2. mája do 5. mája 2023 v čase od 15:00 do 17:00 hod.
Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia,
bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, telefónne a e-mailové kontakty
na rodičov a adresu oboch rodičov pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
ŽIADOSŤ MUSÍ BYŤ PODPÍSANÁ OBIDVOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DETÍ!
K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa
navštevovať materskú školu, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast a kópia rodného listu dieťaťa.
Podľa § 28a školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré
dosiahne do 31. augusta 2023 5 rokov, do materskej školy na povinné predprimárne

vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka MŠ
v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.
Podľa § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré k 31.08.2023 dovŕšia 5 rokov veku a majú
trvalý pobyt v MČ Bratislava – Ružinov – spádové ulice), deti pokračujúce v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania
Ostatné podmienky prijímania podľa kapacity MŠ:
 deti, ktoré k 1.septembru 2023 dovŕšili 3 roky a majú osvojené základné hygienické
a  samoobslužné návyky,  sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumeľ, používa
WC, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu)
 deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ Pivonková 9, Bratislava.

V Bratislave, dňa 31.03.2023 Eva Kršáková
riaditeľka MŠ

OZNÁMENIE o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024