MÁJ

Obsahový celok: Všetko okolo nás

Témy:

Môj domov, Bratislava – hl.mesto SR (mesto a dedina)

Moja mama, moja rodina

Tajomstvo vody, vodné živočíchy / rastlinstvo

Odpadové materiály (triedenie, recyklácia)

Cesta do vesmíru (hviezdy a planéty)

Charakteristika obsahového celku: Poznať mesto, kde žijem a rozdiel medzi mestom a dedinou. Uvedomovať si význam rodiny a z nej vyplývajúci pocit istoty, bezpečia a lásky. Upevňovať vzťah k prírode, voda, život okolo vody. Rozvíjať vedomosti o triedení odpadových materiálov a tým chrániť životné prostredie a rozvíjať tak environmentálne cítenie.

APRÍL

Obsahový celok: Máme radi prírodu

Témy: 

Domáce zvieratá, mláďatá

Hmyz – drobné živočíchy

Tradície sviatkov jari – Veľká noc

Tajomstvo lesa (ochrana a význam lesa)

Neživá príroda

Charakteristika obsahového celku: uvedomovať si význam jarného obdobia, utvárať si silný citový vzťah k prírode, oboznamovať sa s domácimi zvieratami, oboznámiť deti s významom ľudských tradícií a zvykov daného ročného obdobia.

MAREC

Obsahový celok: Jar k nám letí

Témy:

Marec mesiac knihy

Nové ročné obdobie – jar

Jarné kvety + izbové kvety, zelenina

Dopravné prostriedky

ZÁPIS DO ŠKOLY (aktuálne vekovej kategórii)

Charakteristika obsahového celku: Naučiť sa používať literatúru pri spoznávaní sveta. Rozvíjať a citlivo vnímať krásu jarného obdobia. Objavovať rozmanitosť prebúdzajúcej sa prírody. Uplatňovať svoje poznatky o doprave a bezpečnom pohybe v cestnej premávke. Rozvoj psychických a fyzických zručností.                                            Získať pocit radostného očakávania vstupu do ZŠ.

FEBRUÁR

Obsahový celok: Radujme sa, veseľme sa

Témy:

1/ Fašiangy (masky, oslavy, tradície)

2/ Profesie – čím budem?

3/ Technika okolo nás (domáce spotrebiče)

4/ Vlastnosti vecí okolo nás – čo sa z čoho vyrába

Charakteristika obsahového celku: Výrazovými prostriedkami rozvíjať vzťah k realite každodenného života. Osvojovať si elementárne poznatky, zručnosti, pohybové schopnosti, vytvárať pozitívny vzťah ku kultúre, vedieť tieto postoje vyjadrovať a prejavovať. Podporovať u detí hudobnú a výtvarnú fantáziu, zdokonaľovať jemnú motoriku. Osvojovať si zručnosti potrebné k jednoduchým činnostiam, uvedomiť si výhody techniky okolo nás – svet užitočných predmetov.

JANUÁR

Obsahový celok: Studená pani Zima

Témy:

1/ Nový rok, zážitky z prázdnin a sviatkov

2/ Prišla zima – znaky ročného obdobia (vlastnosti snehu, športy)

3/ Zvieratá v zime (medveď, líška, vlk, zajac)

4/ Vtáky v zime (starostlivosť o vtáctvo)

Charakteristika obsahového celku: Spoznávať časové vzťahy jedného roka v spojitosti s konkrétnymi znakmi ročného obdobia. Osvojovať si poznatky o prírode a jej premenách. Vnímať ju ako rozmanitú a pozoruhodnú.

DECEMBER

Obsahový celok: Voňavé sviatky

Témy:

1/ Tešíme sa na Mikuláša

2/ Vianočné sviatky – tradície, koledy

3/ Pečieme a varíme (suroviny)

Charakteristika obsahového celku: Zoznámiť deti s vianočnými zvykmi a ich symbolmi. Rozvíjať komunikačné schopnosti, posilňovanie prirodzených poznávacích citov, rozvíjanie kultúrno-spoločenských postojov, návykov, zručností, rozvíjanie spoločenského a estetického vkusu. Vytváranie radosti a veselého, pohybového a výtvarného spracovania témy, tradície.

NOVEMBER

Obsahový celok: Žijeme zdravo

Témy: 1/ V zdravom tele zdravý duch (telo, orgány, zdravie)

2/ Starostlivosť o svoje zdravie (návšteva u lekára, hygiena)

3/ Zdravá životospráva (potraviny, zdravá výživa, zdravý životný štýl)

4/ Ako plynie čas, časové vzťahy (ráno, obed, večer) 

Charakteristika obsahového celku: Oboznámiť sa s ľudským telom, spôsobom ochrany a podpory zdravia. Všímať si podstatné vlastnosti predmetov a javov, príčinné súvislosti prírodných a spoločenských javov a postupne chápať vzťahy medzi nimi.

OKTÓBER

Obsahový celok: Jeseň – Pani bohatá

Témy: 1/ Bezpečnosť na ceste

2/ Čo nám jeseň prináša

3/ Ihličnaté a listnaté stromy a kríky

4/ Vitamíny zo záhradky (zber úrody)

Charakteristika obsahového celku: Rozlíšiť podľa typických znakov nové ročné obdobie – Jeseň. Postrehnúť a získať vedomosti a skúsenosti v dopranej výchove, vytvoriť si správne návyky.

SEPTEMBER

Obsahový celok: Doma a v materskej škole

Témy: 1/ Naša trieda (mená detí, priestory MŠ)

2/ Ja a môj domov (poznatky o svojej rodine, svojom domove)

3/ Pracovné profesie (kto sa o nás stará v MŠ)

4/ Predmety dennej potreby, farebný svet (hračky, hygienické potreby,…)

Charakteristika obsahového celku: Na základe emocionálneho prežívania a reálnych podnetov pochopiť rozdiel medzi domovom a materskou školou. Navodiť radostnú atmosféru v triede, tešiť sa na spoločný pobyt v MŠ, zoznámiť sa s prostredím, vyjadriť pocity, dojmy, získanie relatívnej citovej samostatnosti, osvojovať si zručnosti k podpore osobnej pohody a pohody prostredia.